Offerte

Indien u een taxatierapport nodig heeft om een verzekering af te sluiten of om bijvoorbeeld een nalatenschap te verdelen, stuur dan a.u.b. een bericht via email of sms.

Wij kunnen u dan een offerte sturen.

Gehanteerde begrippen:

ex art 7:960 BW voortaxatie door deskundigen (voorheen art. 275 Wetboek van Koophandel). De wetstekst van artikel 7:960 BW vermeldt:
“De verzekerde zal krachtens de verzekering geen vergoeding ontvangen waardoor hij in een duidelijk voordeliger positie zou geraken. De vorige zin mist toepassing bij voorafgaande taxatie van de waarde van een zaak tot stand gekomen krachtens een aan een deskundige opgedragen beslissing of krachtens een beslissing van partijen overeenkomstig het advies van een deskundige.”

Vervangingswaarde

Onder vervangingswaarde wordt verstaan het bedrag dat nodig is voor het verkrijgen van naar soort, kwaliteit, staat en ouderdom vergelijkbare zaken. Het te vervang object wordt binnen een zo kort mogelijke termijn op de daartoe geëigende markt aangekocht; alleen bij kostbaarheden, kunst en antiek;

Nieuwwaarde

Onder nieuwwaarde wordt verstaan het bedrag dat nodig is voor het verkrijgen van nieuwe zaken van dezelfde soort en kwaliteit. (alleen bij reguliere inboedel en/of huisraad)

Dagwaarde

Onder dagwaarde wordt verstaan de nieuwwaarde onder aftrek van een bedrag voor waardevermindering door veroudering of slijtage.
Waarde in het economisch verkeer
Onder waarde in het economisch verkeer in het kader van inkomstenbelasting, successie- en schenkingsrechten, onderlinge verdeling, boedelscheiding en bedrijfsovername, wordt verstaan het bedrag dat, bij aanbieding ter verkoop op de voor de zaak meest geschikte wijze na de beste voorbereiding, door de meest biedende gegadigde zou zijn besteed dan wel door de verkoper zou zijn ontvangen.

Neem contact met ons op